Vedtægter – Audiologopædisk Forening

 Revideret og godkendt på generalforsamling d. 28. marts 2022.

 

§ 1 Formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes faglige og arbejdsmæssige interesser.

 

§ 2 Medlemskab

Foreningen optager som medlemmer

1) Personer der har gennemgået en af de, af foreningen, anerkendte uddannelser til det audiologopædiske fagområde

2)  Audiologopædi-, audiologi- og logopædistuderende.

3) Som særlige medlemmer uden valgbarhed til bestyrelsen kan optages personer, som i kraft af anden videregående uddannelse er beskæftiget / ansat i audiologopædisk regi.

 

§ 3 Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen finder sted ved skriftlig eller elektronisk udmeldelse med øjeblikkelig virkning. Forudbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

 

§ 4 Generalforsamling

1) Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, jf. dog § 9.

2) Den indvarsles via foreningens digitale medier.

3) Denne meddelelse skal indeholde nøjagtig angivelse af dagsorden iflg. vedtægterne.

4) Forhandlingerne ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, der ikke behøver at være medlem af foreningen.

5) Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af dirigenten og referenterne, hvorefter den udgør fuldt bevis for det på generalforsamlingen passerede.

 

§ 5 Afstemning

1) Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt der fremsættes ønske derom. Alle afgørelser baseres på simpel stemmeflerhed (flertal af de afgivne stemmer) med den i § 12 nævnte undtagelse.

2) Ved stemmelighed er forslaget faldet.

3) Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt til et medlem af foreningen, når bemyndigelsen er klart afgrænset, og generalforsamlingens dirigent har godkendt fuldmagten.

 

§ 6 Ordinær generalforsamling

1) Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts/april og indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel.

2) Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  • a) Valg af dirigent og to referenter
  • b) Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
  • c) Kassereren aflægger regnskab
  • d) Fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabsår
  • e) Forslag fra bestyrelsen og medlemmer
  • f) Valg af formand
  • g) Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • h) Valg af op til 5 suppleanter
  • i) Valg af 2 kritiske revisorer
  • j) andre valg
  • k) Eventuelt

3) Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen under pkt. e, skal med skriftlig motivering være bestyrelsen i hænde senest d. 31. januar. Forslag, der indsendes senere eller stilles på generalforsamlingen, behandles under pkt. k, eventuelt.

4) Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen under dagsordenens punkt e, skal være tilgængelig på foreningens digitale medier senest 1 uge før generalforsamlingen.

5) Regnskab og beretning offentliggøres senest 1 uge før generalforsamlingen via foreningens digitale medier.

 

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan med 2 ugers varsel indkaldes af bestyrelsen, når den finder det påkrævet. Indkaldelse skal endvidere ske, såfremt mindst 10 % af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

 

§ 8 Urafstemning

1) En generalforsamlings vedtagelse eller forkastelse af et forslag kan i henhold til generalforsamlingens eller bestyrelsens bestemmelse udskydes til afgørelse ved urafstemning.

2) Bestyrelsens beslutning i så henseende skal træffes inden 8 dage efter generalforsamlingen.

3) Såfremt mindst 10 % af medlemmerne inden 14 dage efter generalforsamlingens beslutning skriftligt fremsætter ønske derom, skal denne ligeledes henskydes til endelig afgørelse ved urafstemning.

 

§ 9 Bestyrelsen

1) Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

2) Bestyrelsen består af formanden og 6 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen.

3) Til bestyrelsen vælges desuden op til 5 suppleanter. Suppleanter kan deltage i b bestyrelsens møder uden stemmeret.

4) Formanden og suppleanterne vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne for 2 år ad gangen.

5) Af bestyrelsesmedlemmerne afgår halvdelen hvert år efter tur, om fornødent efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

6) Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer og øvrige poster efter behov, og fastsætter selv sin forretningsorden.

7) Hvis et medlem inden for en valgperiode udtræder af bestyrelsen eller af andre grunde ikke kan fungere, indtræder suppleanten i bestyrelsen. Hvis formanden udtræder, konstituerer bestyrelsen sig med en ny formand til funktion valgperioden ud.

 

§ 10 Kontingent og regnskab

1) Kontingentet for det følgende regnskabsår fastsættes af den ordinære generalforsamling (jf. § 6, stk. 2, punkt d).
1.a) Særlige medlemmer, jf. § 2, stk. 3, betaler samme kontingent som almindelige medlemmer.
1.b) Studerende på en af de af foreningen anerkendte uddannelser til det audiologopædiske fagområde får kontingentet til 100kr. om året.

2) Pensionerede medlemmer kan forblive medlemmer mod betaling af den halve pris af det aktuelle kontingent. Medlemmer, der fortsat er praktiserende audiologopæd, audiolog eller logopæd med annoncering på ALFs hjemmeside, betaler fuldt kontingent.

3) Er kontingentet trods fornyet påkrav fra kassereren ikke betalt inden 2 måneder efter forfaldstid, slettes det pågældende medlem.

4) Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Kontingentet trækkes automatisk helårligt på den dato medlemmet har meldt sig ind.

5) Regnskabet revideres af foreningens bogholder, som skal have tilendebragt revisionen og forsynet regnskabet med påtegning herom så tidligt, at foreningens kritiske revisorer kan gennemgå regnskabet inden generalforsamlingen.

 

§ 11 Tegningsret

1) Formanden og næstformanden i foreningen eller en af disse i forbindelse med et andet bestyrelsesmedlem kan ved deres underskrift forpligte foreningen.

2) Formand og kasserer har fuldmagt til bank. Formand kan udstede fuldmagt til andre medlemmer af bestyrelsen.

 

§ 12 Vedtægtsændring og opløsning af foreningen

1) Ændring af vedtægterne eller opløsning af foreningen kan kun vedtages af en generalforsamling, på hvis dagsorden det udtrykkeligt er angivet, og som er indkaldt med mindst 6 ugers varsel, og kun hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

2) I tilfælde af foreningens opløsning træffer den opløsende generalforsamling bestemmelse om anvendelse af foreningens midler.

 

Vedtaget af den ekstraordinære, sammenlæggende generalforsamling den 15. november 1975, med senere ændringer den 27. marts 2000, den 18. marts 2013, den 9. marts 2018 samt den 28. marts 2022.