Valideringen af et nyt logopædisk udredningsmateriale

Kære logopæder

Vi har brug for jeres hjælp i forbindelse med valideringen af det nye logopædiske udredningsmateriale Dynamisk Talemotorisk Observation (DYTMO). DYTMO er blevet adapteret til dansk af audiologopæderne Maria Grundtvig og Iben I. Nielsen på baggrund af tilsvarende dynamiske materialer på hhv. engelsk (Dynamic Evaluation of Motor Speech Skills (DEMSS), Strand et al., 2013) og svensk (Dynamisk Motorisk Talbedömning (DYMTA), Rex et al., 2021). Vi har allerede data på danske børn med en typisk sprog- og taleudvikling, men vi mangler flere børn med udtaleforstyrrelser for at kunne undersøge, hvordan DYTMO kan bidrage til at identificere børn med talemotoriske udtaleforstyrrelser fra børn med en typisk udvikling og børn med andre udtaleforstyrrelser (fx fonologiske forstyrrelser).

For at børnene kan deltage i undersøgelsen, skal de opfylde følgende kriterier:

 

Inklusionskriterier

 • Henvisning til udredning pga. udtaleforstyrrelser og/eller eksplicit formodning om verbal dyspraksi
  • Udtaleforstyrrelser dækker både over børn med fonologiske vanskeligheder (dvs. fonologisk forsinkelse, konsistent fonologisk forstyrrelse og inkonsistent fonologisk forstyrrelse) samt verbal dyspraksi.
  • Formodning om verbal dyspraksi kan foreligge, hvis barnet udviser nogle af følgende karakteristika i sin udtale: lav taleforståelighed, vanskeligheder med at udtale enkeltlyde (både konsonanter og vokaler), stavelser og ord, forvrængede konsonanter og vokaler, påvirket prosodi og famlende bevægelser.
 • Alder: mellem 3-9 år
 • Normal eller tilpasset til normal hørelse
 • Dansk som modersmål
 • Har ikke eller kun fået meget lidt intervention rettet mod barnets udtaleforstyrrelser (max. 1 måned eller vejledning)

 

Eksklusionskriterier

 • Fysiologiske forandringer, som kan påvirke udtalen, fx læbe-gumme-gane-spalte
 • Forventede vanskeligheder med at gennemføre LogoFoVa, stimulerbarhedstestning og DYTMO, fx pga. manglende koncentrations- eller opmærksomhedsfærdigheder eller samarbejdsvanskeligheder
  • Årsager til vanskeligheder med udførelsen af de forskellige testmaterialer kan hos nogle børn være forårsaget af andre sameksisterende vanskeligheder, fx i forbindelse med autismespektrumforstyrrelse, ADHD m.v.
 • Har modtaget et længere logopædisk interventionsforløb rettet mod barnets udtaleforstyrrelser

 

 

Hvis du har et barn, som opfylder de ovenstående kriterier, ville vi glæde os over, hvis du og familien deltog i vores studie. Hvis I kunne være interesseret i at deltage, kan du kontakte Marit Clausen på marit@sdu.dk eller Trine Printz på tprintz@health.sdu.dk.