Fagetiske retningslinjer

for medlemmer af Audiologopædisk Forening.
Disse retningslinjer gælder for alle medlemmer af ALF – uanset om man arbejder i privat eller offentligt regi.

Terminologi

 • De professionelle inden for det tale-/høre-/læsefaglige område omtales som medlemmer.
 • Klienter/patienter/elever/kunder/brugere/individer/kursister/deltagere omtales som borgere.
 • Undervisning/træning/behandling/(re)habilitering omtales som intervention.
 • Undersøgelse/screening/testning/afdækning/observation og vurdering/evaluering omtales samlet som udredning.
 • Rådgivning/vejledning omtales som rådgivning – uagtet at disse begreber ikke dækker det samme.

Referenceramme

Følgende tre dokumenter udgør den overordnede ramme for ALF’s fagetiske principper:

I øvrigt henvises til de danske love, bekendtgørelser og ministerielle vejledninger, som du kan læse meget mere om her.

Grundlæggende etiske principper

ALF har fire grundlæggende etiske principper, som reflekterer foreningens menneskesyn. Disse fire principper tænkes anvendt som udgangspunkt for medlemmernes faglige ageren og danner grundlaget for foreningens fagetiske retningslinjer:

 • Medlemmet handler med respekt for andres selvbestemmelse og værdighed.
 • Medlemmet handler med henblik på at gavne andre og bidrage til at forbedre deres livskvalitet.
 • Medlemmet handler således, at der på intet tidspunkt er risiko for andres fysiske eller psykiske helbred.
 • Medlemmet handler retfærdigt og rimeligt under hensyntagen til både individet og samfundets normer og regler.

Faglige kvalifikationer og kompetencer

Medlemmet må tidligst begynde at praktisere inden for den faglige retning, som vedkommende har uddannet sig til, når uddannelsen er afsluttet på BA/PD-niveau eller tilsvarende. Tidligere praksisudøvelse finder kun sted i tilknytning til uddannelsespraktik og under tæt supervision af en færdiguddannet audiologopæd.

 • Medlemmet udfører kun udredning og intervention, der reelt ligger inden for vedkommendes faglige kompetencer. Dette indebærer, at medlemmet enten opsøger professionel assistance eller henviser til kompetente professionelle ved de opgaver, der ligger uden for medlemmets kompetencer.
 • Medlemmet opdaterer løbende sin faglige viden (på baggrund af national og international forskning) inden for de specifikke fagområder, som vedkommende arbejder med, samt inden for audiologopædisk praksis generelt.
 • Medlemmet tilstræber gennem hele sit arbejdsliv at efteruddanne sig inden for de specifikke fagområder, som vedkommende arbejder med.
 • Medlemmet bidrager så vidt muligt til udviklingen af de specifikke fagområder, som vedkommende arbejder med.

Relationen til borgeren

 • Medlemmet er ansvarlig for præcis og dækkende udredning af borgerens kommunikative kompetencer og udfordringer.
 • Medlemmet er ansvarlig for præcis og relevant information og rådgivning om 1. borgerens kommunikative kompetencer og udfordringer 2. interventionens indhold og målsætning
 • Medlemmet fører en fortrolig journal, som er relevant og nødvendig for arbejdet.
 • Interventionen baseres så vidt muligt på videnskabelig evidens og international konsensus.
 • Interventionen planlægges i samråd med borgeren (og/eller dennes pårørende) og med borgerens tarv for øje.
 • Medlemmet giver ingen garantier for effekt af interventionen, hverken med hensyn til effektens omfang eller hvor lang tid det vil tage at opnå effekt.
 • Ved elektronisk kommunikation med borgere, pårørende og andre gælder samme etiske retningslinjer som ved kommunikation ansigt-til-ansigt.
 • I forbindelse med elektronisk kommunikation håndterer medlemmet personlige informationer om borger og relaterede personer i henhold til lovgivningen.
 • Medlemmet er særlig opmærksom på de interessekonflikter, der kan opstå ved kontakt med borgere vía sociale medier.
 • Medlemmet er opmærksom på de særlige udfordringer, der er forbundet med (uden selv at møde den pågældende borger) at stille en diagnose og/eller udarbejde et forslag til intervention på baggrund af en udredning, som andre professionelle har udarbejdet.
 • Medlemmet er opmærksom på de særlige udfordringer, der er forbundet med at udarbejde en udredning og drage konklusioner efter udelukkende at have haft elektronisk kontakt med borgeren.
 • Medlemmet superviserer audiologopædistuderende ved uddelegering af delelementer af udredning og intervention.

Særlige forhold for privatansatte og privatpraktiserende medlemmer

 • Et privatpraktiserende medlem må kun annoncere med og undervise inden for fagområder, som vedkommende er formelt kvalificeret i.
 • Et privatpraktiserende medlem skal oplyse borgeren om, at der også eksisterer et gratis, offentligt tilbud.
 • Et privatpraktiserende medlem må i sine foranstaltningsforslag ikke lade sig påvirke af hensynet til egen faglig fordel eller egne økonomiske interesser.
 • Et privatpraktiserende medlem skal være opmærksom på kravene til datasikkerhed og GDPR. Pc’en eller tilsvarende må ikke være tilgængelig for andre end medlemmet selv.
 • Et privatpraktiserende medlem skal være opmærksom på de særlige udfordringer, der er forbundet med en anmodning om second opinion i forbindelse med en udredning foretaget af en anden audiologopæd.

Fagligt samarbejde

 • Medlemmet samarbejder i relevante situationer med andre professionelle både inden for og uden for eget fagfelt.
 • Medlemmet formidler på opfordring sin faglige viden, erfaring og praktiske færdigheder til kollegaer.
 • Medlemmet bidrager så vidt muligt med faglig erfaring og praktiske færdigheder i uddannelsen af fagets studerende.
 • Medlemmet omtaler andre medlemmer og samarbejdspartnere med respekt i det offentlige rum.
 • Medlemmet afholder sig fra at nedgøre andre medlemmers og samarbejdspartneres kompetencer og faglige dispositioner i det offentlige rum.

Efterlevelse af de fagetiske retningslinjer

 • Medlemmet bør så vidt muligt kontakte et andet medlem, der ikke efterlever de fagetiske retningslinjer, og indgå i en drøftelse af vedkommendes faglige dispositioner.
 • Medlemmet er villig til at drøfte egne faglige dispositioner med fagkollegaer.
 • Hvis den kollegiale dialog ikke fører til fælles forståelse, kan det fagetiske udvalg under ALF inddrages.

Vedtaget på generalforsamlingen den 24. marts 2014. Tilføjelse af ”dot” 4 og 5 under ”Fagligt samarbejde” efter input fra Fagetisk udvalg 24. januar 2016.