Retskilder

Opdateret d. 6. maj 2022 af Eva Hansen, juridisk konsulen

 

Her følger en oversigt over de retskilder, som det kan være relevant for dig at kende til.

Der er link til retskilden. EU’s retskilder ligger i EUR-lex. Danske retskilder ligger i Retsinformation, som er en gratis database med både love, bekendtgørelser og vejledninger.

Reglerne ændres ganske ofte, og nedenstående oversigt opdateres ikke hele tiden. Hvis retskilden er forældet, står der ”Historisk” med vandmærke hen over siden. Man kan da i venstre side finde den nugældende udgave af retskilden ved at klikke på ”Senere ændringer til forskriften”.

Ikke alle retskilder er medtaget her. F.eks. nævnes kun loven, selvom der er en bekendtgørelse og vejledning til loven. Eller kun bekendtgørelsen nævnes, selvom der er en vejledning til den.

Du kan nemt finde de tilhørende retskilder i Retsinformation. I venstre side klikker du på ”Alle bekendtgørelser m.v. og cirkulærer m.v. til denne lovbekendtgørelse” eller ”Alle cirkulærer, vejledninger m.v. til denne bekendtgørelse”.

Først anføres retskildens kaldenavn, hvis den har et sådant, og i parentes anføres det fulde navn.

 

Retskilder, der gælder alle, herunder offentlige myndigheder og selvstændige virksomheder

Aftaleloven (lovbekendtgørelse af lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område), nr. 193 af 02. marts 2016.

 

Beskyttelse af personoplysninger – GDPR

Databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger).

Databeskyttelsesloven (lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, nr. 502 af 23. maj 2018

GDPR står for “General Data Protection Regulation”. På dansk kalder vi den for persondataforordningen.

Princippet bag GDPR, at vi alle har ret til et privatliv og selv bestemmer, om vores personlige oplysninger skal deles og med hvem.

Persondataforordningen gælder for alle, der i EU beskæftiger sig med indsamling og behandling af personoplysninger. Reglerne gælder, hvad enten du er offentligt ansat eller privatpraktiserende.

Man kan få meget store bøder, hvis man ikke overholder disse regler.

Læs mere her:

  • Datatilsynets side herom kan anbefales. Der kan du enten læse om reglerne eller høre en podcast.
  • EU har også lavet denne gode side, der er noget nemmere at forstå end forordningens tekst.

 

Retskilder, der kun gælder for offentlige myndigheder og deres ansatte

Forvaltningsloven, nr. 433 af 22. april 2014

Offentlighedsloven (lov om offentlighed i forvaltningen), nr. 145 af 24. februar 2020

Vejledningen ”God adfærd i det offentlige”, 2017

Straffelovens kapitel 16, ’Forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv m.v.’, nr. 1851 af 20/09/2021

 

Særlige regler om specialundervisning og specialpædagogisk bistand

Her kan du finde de regler, der vedrører specialundervisning og specialpædagogisk bistand

 

Retskilder for a-kassemedlemmer med selvstændig virksomhed

Virksomhedsguiden, en fællesoffentlig side til selvstændige, kan du læse om:

  • opstart af virksomhed
  • dagpengeret for selvstændige