Langtidsutbytte av cochleaimplantat hos barn med sammensatte vansker

kr. 50,00

Barn som har hørselsnedsettelser i kombinasjon med andre funksjonsnedsettelser, heretter kalt sammensatte vansker, får i økende grad tilbud om cochleaimplantat (CI). I Norge har denne gruppen barn fått tilbud om CI i samme grad som barn uten flere funksjonsnedsettelser gjennom de siste 10 – 15 årene. Det er relativt få barn med sammensatte vansker som CI-opereres hvert år, både i Norge og i resten av Skandinavia. Denne gruppen barn – hvis man kan snakke om en gruppe – er i tillegg meget heterogen. Det er store ulikheter i barnas kognitive, sosiale og motoriske fungering. Dette medfører at det er vanskelig å si noe generelt om utbyttet av cochleaimplantat, både på kort og lang sikt. Det er behov for et mangfold av studier og beskrivelser for å reflektere hele spekteret av erfaringer. Denne artikkelen rapporterer audiologisk og språklig utbytte av lengre tids CI-bruk hos seks norske barn med sammensatte vansker. Barna fikk sine implantater relativt sent, ved 2 ½-årsalder, og det gikk lang tid før de fikk sitt neste implantat. I dag får de fleste barna to implantater samtidig før de fyller ett år. I lys av dette representerer foreliggende studie et tidsbilde. Den reflekterer likevel verdifulle erfaringer knyttet til prosessen med å gi lyden mening. Resultatene fra studien indikerer at barn med sammensatte vansker har en mer langsom progresjon, men at de over tid utvikler bedre ferdigheter i språk, kommunikasjon og hørsel.

Artiklen er skrevet af Lill-Johanne Ellertsen, og er udgivet af i 2017.

Kategorier: Artikel, Audiologi, Forskning og undersøgelser